Gamybos operacijų planavimo modulis Klauskite
 
"Dirbtinis intelektas" suplanuoja ir optimizuoja gamybos planus kiekvienam darbo centrui
    

Įmonės gaminančios nestandartinę produkciją pagal individualius klientų užsakymus susiduria su nemažai planavimo problemų dėl kurių labai sudėtinga rankiniais metodais  gerai suplanuoti turimų gamybos resursų panaudojimą. 

Kai daug skirtingu užsakymų, sunku sudaryti kiekvienam darbo centrui planus, todėl jie ne visada efektyviai panaudojami. Sunku nustatyti gamybos siauras vietas. todėl gamybos produktyvumas yra žemesnis negu galėtų būti, o užsakymų vykdymas dažnai vėluoja.

 Planavimas užima daug gamybos vadovo darbo laiko. Sunku nustatyti kada gali būti įvykdytas naujas užsakymas ir ar ne vėluos kiti užsakymai, jei skubus užsakymas bus gaminamas be eilės. Sunku operatyviai perplanuoti gamybą, kai keičiasi gamybos situacija-ateina skubus užsakymai, sugenda staklės, vėluoja medžiagos ir pan.

 Dėl neoptimalaus planavimo prastovi gamybos resursai-staklės ir darbininkai, todėl išauga gamybos savikaina. Vėluojama su užsakymais, todėl galima prarasti klientus ar gauti baudas .

Gamybos operacijų automatinį planavimą atlieka AIVA operacijų planavimo modulis-Ganto grafikas, kuris pagal staklių apkrovimą bei medžiagų atvykimo terminus suplanuoja kiekvieno  užsakymo gamybos procesą ir juos atvaizduoja Ganto kalendoriniame užsakymų vykdymo plane, bei suplanuoja kiekvienos darbo centro užduočių vykdymo  planą ir kiekvieno darbo centro planą atvaizduoja Ganto kalendoriniame grafike.

 Be to, planavimo modulis paskaičiuoja prognozuojama visų darbo centrų apkrovimą kiekvieną dieną ir pavaizduoja atskirame Ganto grafike, kuriame dar galima priskirti darbo centrams darbuotojus, kurie gali dirbti su tuo darbo centru.

AIVA gamybos planavimo modulis planuojant įvertina ne tik resursų apkrovimą, užsakymų vykdymo terminus, bet ir ar yra reikalingos užsakymų vykdymui medžiagos sandėliuose, per kiek  tiekėjai  jas gali pristatyti, suplanuoja kada turi būti atvežtos trūkstamos medžiagos ir tik nuo tos datos planuoja užsakymų gamybą.

Planavimo rezultatai

Operacijų planavimo modulis suplanavęs gamybos procesą suformuoja kalendorinius Ganto grafikus:

1)     Gamybos užsakymų vykdymo Ganto grafiką, kuriame parodoma suplanuota užsakymo gamybos eiga

Šio grafiko suplanuotas užsakytų gaminių gamybos pradžios datas programa parodo medžiagų perdavimo į gamybą plane (žr. medžiagų valdymo aprašymą) kad atėjus suplanuotai datai sandėlininkai gali surinkti iš sandėlių medžiagas ir pristatyti  jas laiku prieš užsakymo vykdymą darbo centrams bei  atspausdinti paskyras gamybos operacijų registravimui

 

2)     Visų darbo centrų kalendorinius Ganto grafikus, kuriame parodoma kiekvienam centrui suplanuota darbų eigą (užsakymai, gaminiai, operacijos)

Šiuos planavimo rezultatus programa toliau panaudoja Gamybos užduočių pateikimo ir registracijos modulyje. Atėjus suplanuotai operacijos atlikimo datai, užduotis parodoma prisiregistravusiajam prie programos darbuotojui, kuris yra priskirtas dirbti su tuo darbo centru, kuriam programa  suplanavo tą dieną užduotis.

 

3)     Bendrą darbo centrų užimtumo kalendorinį ganto grafiką, kuriame vienoje formoje parodyti visi darbo centrai ir kiek procentų jie kas dieną bus apkrauti darbu, ir kiekvieno centro suplanuotas darbo laikas

Tam kad gamybos vadovas matytų koks numatomas kiekvieno darbo centro užimtumas, programa suformuoja staklių planuojamo užimtumo procentais kalendorinį Ganto grafiką. Žiūrėdamas į šį grafiką gamybos vadovas gali nuspręsti, kurių staklių darbo laiką reikia didinti, o kurių mažinti, kad išlyginti jų užimtumą ir pašalinti susidarančius periodiškai  gamybos butelio kakliukus. Pakeitus staklių darbo laikus programa perplanuoja gamybą. Nesenai realizavome funkcija, kai gamybos planavimo programa parodo kiek kuris darbo centras turi dirbti per dieną, kad įmonės visus užsakymus atliktų per trumpiausią laiką,.

4)     Gamybos operacijų atlikimo lyginamąją ataskaitą-Ganto grafiką, kuriame programa palygina pirmo suplanavimo plano grafiką su faktiškai atliktų operacijų Ganto grafiku.

 Kokius faktorius planuodama įvertina programa

Planuodama gamybos procesą programa parenka užsakymų vykdymo eile bei stakles taip, kad kuo labiau apkrauti gamybos resursus ir nevėluoti su užsakymų vykdymu.

1)     Užsakymų prioritetų įvertinimas

Gamybos grafiką programa planuoja nuo užsakymų, kuriuos reikia įvykdyti greičiausiai.

Pasirinkusi užsakymą, jei gaminys sudėtingas, pirmiausiai suplanuoja jo pusgaminių gamyba, o po to galutinio gaminio gamybą iš pusgaminių.

Planuodama gaminio gamybą planuoja operacijų vykdymą pagal jų užduotą užsakymo metu prioritetą.

2)      Įrengimų užimtumo įvertinimas

Kiekvienos operacijos planavimas vyksta skaičiuojant iki kada užimtas reikalingas operacijai atlikti įrengimas ar  rankinė darbo vieta ir nuo to laiko užimamas įrengimas planuojamai užsakymo operacijai.

Jei operacija gali atlikti ne vienas, o kelį įrengimai, tada planuojama vykdymas ant greičiausio įrengimo, o jei jis užimtas ir pastačius operacija jam į eilę gamyba nespės užsakymo įvykdyti laiku, tai programa planuoja vykdyti operaciją ant lėtesnio  mažiau užimto įrengimo.

3)     Operacijų eiliškumo įvertinimas

Sekanti operacija planuojama atsižvelgiant ne tik į įrengimų užimtumą kitomis operacijomis, bet ir ar pasibaigusi prieš tai einanti to paties užsakymo operacija. Galima nustatyti, kad planuotų ne pilnai įvykdžius visą užsakyta kiekį prieš tai einančioje operacijoje, bet po nustatyto kiekio procento.

 

Tam tikrais atvejais sekanti operacija ne iš karto planuojama pabaigus prieš tai vykdyta kito užsakymo operaciją, o kai pasibaigs sekanti to kito užsakymo operacija. Pav. gaminamų skysčių maišymo operacija  pasibaigus  vienam užsakymui, sekančio užsakymo maišymo operacija planuojama kai bus įvykdyta sekanti to paties užsakymo operacija-sumaišyto skysčio išpilstymas į tarą.

4)     Įrengimų darbo laiko įvertinimas

Planuojant gamybos operacijų vykdymą pagal įrengimų užimtumą programa atsižvelgia ir į jų darbo laiką dienos bėgyje bei kokiomis dienomis įrengimas dirba.

 Suplanavus pradiniam nustatytam kiekvieno įrengimo darbo laikui, pav. po 8 val.  kiekviena darbo diena. Programa patikrina, kurie įrengimai labiausiai ir mažiausiai apkrauti darbu pagal tai kiek dienų į priekį jie bus užimti ir kiek procentų laiko užimti kiekvieną dieną. Tada programa perplanuoja įrengimų darbo laiką taip, kad suvienodinti įrengimų apkrovimą ir tuo pačiu maksimaliai padidinti gamybos pralaidumą, kas leidžia visus   užsakymus įvykdyti greičiau. Perplanuodama gamybos laiką, programa įvertina kad bendras jų darbo laikas palyginus su pradinių nepasikeistų, kadangi laikome kad pradinis laikas buvo nustatytas turimam įmonėje darbininkų skaičiui kurie gali dirbti su staklėmis. Laiko keitimas daromas tik tuo atveju, jei staklėms, kurioms suamžinamas darbo laikas mokantis dirbti darbininkas moka dirbti ir su tomis staklėmis, kurių laikas padidinamas

5)      Medžiagų įvertinimas

Planuodama gamybos operacijas programa įvertina ar yra  sandėlyje reikiamos gamybai medžiagos. Jei nėra tada suplanuoja kada tiekėjais jas gali pristatyti ir pagal medžiagos, kurios pristatymo laikas ilgiausiais suplanuoja užsakymo gamybos pradžia.

Jei laikas su tiekėjų suderinamas kitas, programa perplanuoja gamyba naujam laikui.

6)      Papildų faktorių įvertinimo galimybė

Jei kiltų poreikis už papildomą kainą galima įdiegti dar šias planavimo funkcijas:

·    Konstravimo darbų įvertinimas. Jei tam kad pradėti užsakymo gamyba pirma reikia sukonstruoti gaminius ir tai atlieka įmonės konstruktoriai, tada pradžioje suplanuojamas konstravimo darbų planas ir  gamybos planavimas kiekvienam užsakymui planuojamas nuo to, ar tam laikui suplanuota  jo konstravimo pabaiga.

·    Įvertinimas ar vykdyti skubų užsakymą jei dėl to gali vėluoti seni užsakymai. Atėjus skubiam užsakymui programa suplanuoja užsakymų eilę taip, kad baudos dėl vėlavimų būtų mažiausios, kadangi vykdant skubius užsakymus kiti užsakymai, dėl kurių terminų buvo sutarta su klientais, gali pradėti vėluoti

·    Darbo centrų (staklių, įrengimų, surinkimo darbo vietų...) dienos darbo laiko planavimas. Kadangi nestandartinių užsakymų darbo centrų laikai kiekviena kart skiriasi-vieniems užsakymams reikia daugiau vieno darbo centro laiko , o kitiems kito, tai kas dieną darbo centrų apkrovimas skirias, ir jei visiems jiems nustatytas tas pats darbo laikas, tada vinį tampa „butelio kakliukais“ stabdančiais gamybą, o kiti nepakankamai apkrauti. Programa „matydama į priekį kiekvieno darbo centro apkrovimą suplanuoja koks turi būti kiekvieno centro darbo laikas, kad visos gamybos pralaidumas būtų maksimalus. Planuodama įvertina ir ribota darbuotojų kiekį bei jų darbo laiko apribojimus;

·    Kai kurių užsakymų tam tikros operacijos gali būti vykdomos kartu. Kartais skirtingų užsakymų kai kurias operacijas tikslinga vykdyti kartu, kai, pav., užsakymai gaminami iš tos pačios medžiagos Tada programa turėtų suplanuoti kokius užsakymų vykdyti kartu, kad kiti nevėluotų, taip optimizuodama užsakymų įvykdymo trukmę ir padidindama gamybos resursų panaudojimo efektyvumą.

 

 

Gamybos planavimo programos modulio  nauda ir privalumai:

·     Geriau, iki 30%, panaudojami įmonės resursai-staklės ir darbininkai

·    Gamybos vadovas taupo savo laiko planavimui, todėl gali priimti geresnius sprendimus

·    Gamybos vadovas  gali sumodeliuoti kaip pasikeis gamybos užsakymų įvykdymo terminai, jei padidinsime ar sumažinsime vienus ar kitus resursus ir pergrupuoti resursus

·    Mažiau finansinių praradimų dėl ne laiku atliktų klientų užsakymų

 

Palyginimas su kitomis planavimo progrmaomis.

 Šiuo metu dauguma gamybos įmonių planavimui daugiausia naudoja Excel programą. Excel panaudojimas planavimui turi daug trūkumų,- užima daug laiko suvesti duomenis ir suplanuoti užsakymus, pasikeitus planui sudėtinga ji lengvai pakeisti, dėl didelio duomenų kiekio planai sudaromi netiksliai.

 Kai kurios gamybos valdymo programos skelbiasi kad turi programos modulius operatyviniam planavimui. Tačiau įsigilinus paaiškėja, kad šios programos pačios  nesuplanuoja gamybos proceso, o tik padeda planuotojui patogiau jį planuoti panaudojant vaizdinį darbų perstūmimą Ganto grafike

AIVA planavimo modulis šiuo metu labiausiai rinkoje pritaikytas nestandartinės  vienetinės gamybos planavimui. Jis ne tik automatiškai suplanuoja gamybos užsakymų operacijų vykdymo  grafiką, bet ir medžiagų tiekimo terminus, pavaizduoja gamybos planus grafine forma- Ganto kalendoriniais grafikais, suplanuoja gamybos centrų darbo laiką. Be to, įmonėms, kuriuos užsakytiems projektiniams gaminiams prieš gamyba atlieka konstravimo darbus, programa suplanuoja konstravimo - projektavimo darbų atlikimo kalendorinį Ganto grafiką įvertindamas konstruktorių užimtumą, o gamybą planuoja po konstravimo darbų atlikimo suplanuoto termino.
Funkcijos
Gamybos valdymas Gamybos užsakymų vykdymo Ganto grafikas
Staklių planuojamo apkrovimo Ganto grafikas su galimybe keisti resursus
Darbo centro (staklių) planuojamų darbų Ganto grafikas su galimybe sukeisti darbus vietomis
Užsakymų gamybinių operacijų vykdymo ataskaita, parodant suplanuotus laikus ir trukmes bei faktinius atlikimo laikus ir trukmes, ir pavaizdavimas Ganto grafiku

Atgal
 
LinkedIn -->
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt