Gaminių gamybos operacijų automatinio kalendorinio planavimo modulis Klauskite
 
    

įmonėms kurios  gamina  pagal individualius klientų užsakymus įprastomis priemonėmis, tokiomis kaip Excel, labai sunku gerai suplanuoti gamybos procesus.

Vienu metu jos  gauna  daug skirtingų gaminių užsakymų, nauji užsakymai kartais  gaunami net po kelis kiekvieną dieną, pastoviai dėl skubių užsakymų keičiasi jų eilė dėl ko reikia perplanuoti gamybos procesą. 

 Skirtingiems užsakymams reikalingi skirtingi gamybos resursai, todėl skirtingomis dienomis keičiasi ir gamybos siauros vietos- “butelio kakliukai”,- tam tikromis dienomis vieni darbo centrai perkrauti darbų, o kiti nepakankamai užkrauti, o kitomis dienomis jau gali būti priešingai.

Be to, gamybos eigoje atsiranda įvairūs trikdžiai dėl kurių tenka perplanuoti gamybą. Tai gali būti įrengimų gedimai, ar darbuotojo vėlavimas ateiti į darbą. Nestandartinių gaminių gamyboje papildomi trikdžiai atsiranda dėl medžiagų vėlavimo, kadangi, dažniausiai, medžiagos užsakomos kiekvienam kliento užsakymui ir jų pristatymas kartais vėluoja.

.Planavimas užima daug gamybos vadovo darbo laiko. Sunku nustatyti kada gali būti įvykdytas naujas užsakymas ir ar ne vėluos kiti užsakymai, jei skubus užsakymas bus gaminamas be eilės.

 Sunku operatyviai perplanuoti gamybą, kai keičiasi gamybos situacija-ateina skubus užsakymai, sugenda staklės, vėluoja medžiagos ir pan.

Dėl neoptimalaus planavimo prastovi gamybos resursai-staklės ir darbininkai, todėl išauga gamybos savikaina. Vėluojama su užsakymais, todėl galima prarasti klientus ar gauti baudas .

 

AIVA gamybos proceso planavimo modulis automatiškai suplanuoja kiekvieno užsakymo vykdymo eigą, bei suplanuoja kiekvieno darbo centro užsakymų vykdymo eiga.

 Planavimo algoritmas įvertina užsakymų prioritetus, įrengimų darbo laiką ir užimtumą, medžiagų buvimą sandėlyje bei jų tiekimo terminus, gaminių-projektavimo konstravimo darbus.

Užsakymų prioritetai

Gamybos grafiką programa planuoja nuo užsakymų, kuriuos reikia įvykdyti greičiausiai.

Pasirinkusi užsakymą, jei gaminys sudėtingas, pirmiausiai suplanuoja jo pusgaminių gamyba, o po to galutinio gaminio gamybą iš pusgaminių.

Planuodama gaminio ar pusgaminio gamybą planuoja operacijų vykdymą pagal jų užduota užsakymo metu prioritetą.

 Įrengimų užimtumas

Kiekvienos operacijos planavimas vyksta skaičiuojant iki kada užimtas reikalingas operacijai atlikti įrengimas ar  rankinė darbo vieta ir nuo to laiko užimamas įrengimas planuojamai užsakymo operacijai.

Jei operacija gali atlikti ne vienas, o kelį įrengimai, tada planuojama vykdymas ant greičiausio įrengimo, o jei jis užimtas ir pastačius operacija jam į eilę gamyba nespės užsakymo įvykdyti laiku, tai programa planuoja vykdyti operaciją ant lėtesnio  mažiau užimto įrengimo.

 Sekanti operacija planuojama atsižvelgiant ne tik į įrengimų užimtumą kitomis operacijomis, bet ir ar pasibaigusi prieš tai einanti to paties užsakymo operacija. Galima nustatyti, kad planuotų ne pilnai įvykdžius visą užsakyta kiekį prieš tai einančioje operacijoje, bet po nustatyto kiekio procento.

 Tam tikrais atvejais sekanti operacija ne iš karto planuojama pabaigus prieš tai vykdyta kito užsakymo operaciją, o kai pasibaigs sekanti to kito užsakymo operacija. Pav. gaminamų skysčių maišymo operacija  pasibaigus  vienam užsakymui, sekančio užsakymo maišymo operacija planuojama kai bus įvykdyta sekanti to paties užsakymo operacija-sumaišyto skysčio išpilstymas į tarą.

 Įrengimų darbo laikas

Planuojant gamybos operacijų vykdymą pagal įrengimų užimtumą programa atsižvelgia ir į jų darbo laiką dienos bėgyje bei kokiomis dienomis įrengimas dirba.

 Suplanavus pradiniam nustatytam kiekvieno įrengimo darbo laikui, pav. po 8 val.  kiekviena darbo diena. Programa patikrina, kurie įrengimai labiausiai ir mažiausiai apkrauti darbu pagal tai kiek dienų į priekį jie bus užimti ir kiek procentų laiko užimti kiekvieną dieną. Tada programa perplanuoja įrengimų darbo laiką taip, kad suvienodinti įrengimų apkrovimą ir tuo pačiu maksimaliai padidinti gamybos pralaidumą, kas leidžia visus   užsakymus įvykdyti greičiau. Perplanuodama gamybos laiką, programa įvertina kad bendras jų darbo laikas palyginus su pradinių nepasikeistų, kadangi laikome kad pradinis laikas buvo nustatytas turimam įmonėje darbininkų skaičiui kurie gali dirbti su staklėmis. Laiko keitimas daromas tik tuo atveju, jei staklėms, kurioms suamžinamas darbo laikas mokantis dirbti darbininkas moka dirbti ir su tomis staklėmis, kurių laikas padidinamas

 Medžiagų buvimas sandėlyje ir tiekimo terminai

Planuodama gamybos operacijas programa įvertina ar yra  sandėlyje reikiamos gamybai medžiagos. Jei nėra tada suplanuoja kada tiekėjais jas gali pristatyti ir pagal medžiagos, kurios pristatymo laikas ilgiausiais suplanuoja užsakymo gamybos pradžia.

Jei laikas su tiekėjų suderinamas kitas, programa perplanuoja gamyba naujam laikui.

 Gaminių projektavimo- konstravimo darbai

Jei tam kad pradėti užsakymo gamyba pirma reikia sukonstruoti gaminius ir tai atlieka įmonės konstruktoriai, tada pradžioje suplanuojamas konstravimo darbų planas ir  gamybos planavimas kiekvienam užsakymui planuojamas nuo to, ar tam laikui suplanuota  jo konstravimo pabaiga.

 

Suplanuoti užsakymų vykdymo ir kiekvieno darbo centro planai atvaizduojami Ganto kalendoriniuose  grafikuose. AIVA programa suformuoja ir atvaizduoja  tris kalendorinius Ganto grafikus:

1)    Užsakymų (projektų) vykdymo eigos  Ganto kalendorinį  planą-grafiką , kuriame parodo kada planuojama  pradėti ir pabaigti kiekvieno užsakymo gamybą, o pasirinkus užsakymą- kiekvieno jo gaminio kiekvieną operaciją. Be to, grafike programa parodo  kada reikalinga gauti  trūkstamos medžiagas įvertinant prioritetinių tiekėjų tiekimo terminus. Grafikas parodo ir kurie užsakymai gali vėluoti, jei nebus imtasi tam priemonių;

2)        Staklių ir kitų įrengimų bei darbo vietų apkrovimo Ganto kalendorinis planą- grafiką, iš kurio matyti gamybos siauros vietos „butelio“ kakliukai“, kurie mažina gamybos efektyvumą. Pakitus darbo centrų darbo laiką bei  skaičių, galima perplanuoti gamybą.

3)        Staklių ir kitų įrengimų Ganto kalendorinius darbų planus - grafikus, kuriuose parodo  darbo centro užsakymų planą kiekvienai dienai pagal valandas, kada pradėti vykdyti ir kiek laiko planuojama vykdyti kiekvieną užsakymą.

Be to, dar planavimo modulis suformuoja  Įvykdytų gamybinių operacijų pagal užsakymus ataskaitą-Ganto kalendorinį grafiką, kuriame parodoma kada faktiškai buvo atliktos kiekvieno užsakymo gamybinės operacijos su jų palyginimui pirminiam planui.

Gamybos operacijų planavimo rezultatai toliau naudojami kituose AIVA programos moduliuose:

  • Gamybos plane parodomos datos, kada suplanuota pradėti jų gamybą, kad iš anksto surinkti iš sandėlio reikalingas medžiagas
  • Gamybos užduočių terminale darbuotojams parodomos  tai dienai suplanuotos užduotys

 

AIVA gamybos operacijų  planavimo sistemos nauda

·       Automatinio planavimo sistema  Jums  padės padidinti   darbo centrų ir darbuotojų užimtumą, tuo pačiu padidinti nuo 10  iki 30% Jūsų įmonės  gamybos efektyvumą. Tai reiškia, kad su tais pačias resursais įmonė per mėnesį gali pagaminti iki 30% daugiau produkcijos, arba kitaip sakant, tą patį produkcijos kiekį pagaminti greičiau ir tuo pačiu greičiau įvykdyti klientų užsakymus.

·       Mažiau finansinių praradimų (baudų, prarastų klientų ir jų užsakymų) dėl to, kad užsakymai vėluos mažiau arba iš anksto bus galima tai  plane pamatyti ir imtis priemonių

·       Mažesnės valdymo išlaidos. Gamybos vadovas sutaupys savo darbo laiką planavimui, todėl liks daugiau laiko priimti geresnius sprendimus gamyboje, pav.  sumodeliuoti kaip pasikeis gamybos užsakymų įvykdymo terminai, jei padidinsime ar sumažinsime darbo centrų laiką ir kiekį, paskirstant  tarp jų darbuotojus

 

Kuo AIVA gamybos planavimo sistema pranašesnė už konkurentų planavimo sistemas

·       AIVA gamybos planavimo sistema automatiškai suplanuoja ir perplanuoja gamybos procesą realiu laiku, o ne rankiniu būdu kaip daugelis kitų sistemų

·       Sistema gali suplanuoti gamybą  ne tik gaminių kurių reikia  sandėlių papildymui, bet ir kiekvieno kliento užsakymo atskirai

·       Sistema sudarydama gamybos planus įvertina ne tik darbo centrų apkrovimą, bet ir medžiagų buvimą sandėliuose ir jų tiekimo terminus

·       Planavimo rezultatai patogiai atvaizduojami tiek akivaizdžia kalendorinio Ganto grafikų forma, tiek sąrašų forma

·       Iš gamybos plano suplanuotu laiku galima inicijuoti gamybos valdymo veiksmus,-atrinkti medžiagas užsakymo gamybai, pateikti užduotis darbininkams.

·       AIVA planavimo modulis šiuo metu labiausiai rinkoje pritaikytas nestandartinės  vienetinės gamybos planavimui.

·       Jis ne tik automatiškai suplanuoja gamybos užsakymų operacijų vykdymo  grafiką, bet ir medžiagų tiekimo terminus, pavaizduoja gamybos planus grafine forma- Ganto kalendoriniais grafikais, suplanuoja gamybos centrų darbo laiką.

·       Be to, įmonėms, kuriuos užsakytiems projektiniams gaminiams prieš gamyba atlieka konstravimo darbus, programa suplanuoja konstravimo - projektavimo darbų atlikimo kalendorinį Ganto grafiką įvertindamas konstruktorių užimtumą, o gamybą planuoja po konstravimo darbų atlikimo suplanuoto termino.

 
Funkcijos
Gamybos valdymo moduliai Gamybos užsakymų vykdymo Ganto grafikas
Staklių planuojamo apkrovimo Ganto grafikas su galimybe keisti resursus
Darbo centro (staklių) planuojamų darbų Ganto grafikas su galimybe sukeisti darbus vietomis
Gamybos valdymas Užsakymų gamybinių operacijų vykdymo ataskaita, parodant suplanuotus laikus ir trukmes bei faktinius atlikimo laikus ir trukmes, ir pavaizdavimas Ganto grafiku

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt