LT | EN
   

Visas darbas su kliento paklausimu-nuo jo atsiradimo momento iki prekių   atidavimo kientui vyksta per programą.

Žemiau pav. parodyta ir aprašyta kaip su programa vyksta darbas su kliento paklausimais.

 

 

 

Komercijos skyrius

 

E-marketingo programos dalies pagalba Vadybininkai ruošia ir siunčia marketinginius pasiūlymus esamiems ir potencialiems klientams.

 

Kada klientas kreipiasi  tiesiogiai, telefonu,  elektroniniu paštu, vadybininkas CRM programos dalyje  registruoja kliento paklausimą. Jį registruojant, programa suteikia paklausimo numerį, vadybininkas gali įrašyti ir išsaugoti kliento pageidavimus.

Klientas gali užregistruoti Paklausimą ir pats-per interneto svetainę iš prekės aprašymo lango.

 

Jei vadybininkas paklausimo negali įvykdyti iš karto,  jis planuoja tolimesnius veiksmus, pasirinkdamas veiksmą (pav. susitikti su klientu), patikslindamas ,jei reikia, užduotį, ir pasirinkdamas terminus. Taip suformuota užduotis automatiškai patenka į vadybininko darbo planą arba ją galima perduoti į kito vadybininko darbo planą. Atėjus laikui, programa primena apie artėjantį darbą.

 

Užregistravus paklausimą, arba atėjus laikui kada tai buvo užplanuota, vadybininkas programos Pardavimų dalies pagalba, pasirinkdamas iš katalogo prekes ir paslaugas, suformuoja klientui komercinį pasiūlymą-  jei reikia padaro nuolaidas nuo kainyno kainų, parašo arba pasirenka  laiško tekstą ir išsiunčia laišką su  komerciniu pasiūlymu elektroniniu paštu tiesogiai iš programos klientui. Jei reikia, komercinį pasiūlymą vadybininkas gali ir atspausdinti.

Formuodamas pasiūlymą, vadybininkas gali pažymėti, kurios iš siūlomų paslaugų yra periodiškai atliekamos.Pagal tai vėliau progrma formuoja periodiškai darbus ir PVM sąskaitas- faktūras.

 

Gavęs iš kliento atsakymą, vadybinikas gali pakoreguoti ir vėl išsiųsti komercinį pasiūlymą, arba atspausdinti sutarties projektą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui. Gali įvesti prie kliento užsakymo kliento apmokėtą  avansą arba ji pamatyti, jei avansą įvedė buhalterė.

 

Patvirtinęs kliento užsakymą, vadybininkas gali jį perduoti vykdymui: į sandėlį prekių išdavimui, tiekimo vadybininkui-trūkstamų prekių užsakymui, servisui- darbų atlikimui, gamybiniam padaliniui- kompiuterių surinkimui ar kitos įrangos komplektavimui ar prikomplektavimui.

 

Jei prekių ar komplektuojančių sandėlyje neužtenka, pirkimų vadybininkas, pasirinkęs kliento užsakymą iš užsakymų tiekimui sąrašo, performina jį į užsakymus tiekėjams. Bendru atveju, yra galimybė iš kelių klientų užsakymų suformuoti kelis užsakymus tiekėjams ir juos išsiųsti tiesiogiai iš programos elektroniniu paštu pasirinktiems tiekėjams.

Iš užsakymų duomenų programa automatiškai paskaičiuoja darbo užmokestį vadybininkams nuo jų parduotų prekių pelno.

 

Serviso-gamybos padalinys

 

Užsakymai iš komercijos patenka į du sąrašus- vieną serviso darbams, o kitą- kompiuterių gamybos.

Į serviso darbų sąrašą patenka ne tik užsakyti vienkartiniai darbai, pav. kompiuterio remontas, bet taip pat ir darbai, kurie nurodyti kaip atliekami periodškai atėjus suplanuotam laikui, pav., kopijavimo aparato profilaktinis aptarnavimas pas klientą.

 

Serviso vadovas, programos Paslaugų dalyje, pasirinkdamas darbus iš darbų užsakymų sąrašo, gali priskirti vykdytojus ir terminus, atspausdinti paskyrą darbams, patvirtinti darbų įvykdymą.

Iš šių duomenų programa automatiškai suformuoja ataskaitą kiek koks serviso darbuotojas uždirbo už atliktus darbus.

 

Analogiškai, iš užsakymų kompiuterių gamybai sąrašo vadovas gali pasirinkti užsakymus, suplanuoti jų gamybos terminus, perduoti komplektavimui, atspausdinadamas paskyrą komplektuojantiems gaminiams, bei paskyrą gamybinėms operacijoms.

Programa parodo kokių trūksta užsakymui įvykdyti komplektuojančių dalių ir suformuoja trūkstamų dalių užsakymą pirkimui.

Jei visos dalys yra, atspausdinus paskyrą, programa dalis nurašo nuo sandėlio.

Gamybos vadovas prieš spausdinant paskyra gamybinių operacijų atlikimui arba jas atlikus, gali priskirti kiekvienai operacijai darbuotojus , kurie turi atlikti arba atliko šias gamybines operacijas.

Iš šių duomenų programa automatiškai paskaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį nuo išdirbio.

 

Parduotų prekių ir gaminių neatiktys registruojamos programoje, paskiriami vykdytojai, kurie turi pašalinti neatitiktis ir vykdymo kontrolė.

Programa taip pat suformuoja ataskaita kada baigiasi parduotų prekių garantiniai teminai.

 

Sandėliai ir parduotuvės

 

Sandėlyje ir parduotuvėse, programos dalyje Sandėlys, pajamuojamos gautos prekės iš tiekėjų. Jei prekės buvo užsakytos tiekėjams per programa, pajammuojant gautas prekes pasirenkamas  užsakymais tiekėjui ir įvedmas  gauto dokumento Nr. ir data. Jei reikia, patikslinamas gautų prekių kiekiai ir kainos.Taip kartu atliekama ir užsakymų tiekėjams įvykdymo kontrolė.

Pajamuojant įrangą, galima įvesti serijinus numerius, nurodyti sandėlio vietą.

 

Sukomplektuoti gaminiai pajamuojami pasirenkant kliento užsakymą. Vienos komandos paspaudimu jie užpajamuojami ir atsiduria sandėlio apskaitoje.

 Programa gali suformuoti ir atspausdinti pagamintiems gaminiams lipdukus su gaminio brūkšniniu kodu ir kita informacija.

 

Pasirinkus kliento užsakymą, programa iš užsakytų prekių ir gaminių, suformuoja  važtaraštį ir PVM-sąskaitą faktūrą ir automatiškai nurašo juos iš sandėlio

 

Parduotuvėse galimas prekių pardavimas skenuojant prekių brūkšninius kodus. Pasirinkus prekes ir įvedus apmokėjimą per prijungtą prie kompiuterio kasos aparatą ar POS‘ą, spausdinamas kasos čekis, o prekės automatiškai nurašomos nuo sandėlio.

 

Buhalterija

Visi suformuoti per programą prekių apskaitos buhalteriniai dokumentai patenka į bendrąjį žurnalą.

Kitos išlaidos fiksuojamos programos Buhalterinėje dalyje, kur taip pat vykdomas darbas su skolininkais . Programa suformuoja skolininkų sąrašus, leidžia išsiųsti pasirinktam sąrašui priminimus elektroniniu paštu.

Programas Turto dalyje vykdomas inventoriaus ir kito turto perdavimas darbuotojams, grąžinimo inventoriaus į sandėlį apskaita ir paieška, bei nusidėvėjimo skaičiavimas. Paskaičiuotas nusidėvėjimas patenka į balanso ir pelno nustolių ataskaitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2020 Aiva sistema
webleader.lt