Apie AIVA SISTEMA 


AIVA SISTEMA nuo 1990 metų kuria sprendimus verslui. Mes pirmieji Lietuvoje nuo 1993 m. pradėjome teikti Interneto paslaugas ir pirmieji sukūrėme elektroninę  parduotuvę.

 Per paskutinius dešimt metų sukūrėme originalią įmonių verslo procesų automatizavimo programą AIVA 9001. Šios platformos pagrindu, bendradarbiaudami su daugeliu Lietuvos įmonių, sukūrėme ir įdiegėme sprendimus GAMYBAI, STATYBAI, PREKYBAI, PASLAUGOMS.

 

Nuo kitų verslo valdymo sistemų (VVS) programų kad mūsų programa automatizuoja ne tik apskaitą, bet ir procesų valdymą, kompleksiškai apima visus įmonės procesus, turi savyje CRM, ERP, ISO 9001, E-komercijos funkcijas, lengvai pritaikoma ir įdiegiama nestandartiniams sprendimams. Nežiūrint kad tai labai didelė sistema, jos kaina palyginti su panašaus funkcionalumo žinomomis užsienio programomis (SAP, Microsoft Exapta, Oracle, QAD ir kt.) žymiai mažesnė ir ji lengviau įdiegiama.

 

 

  AIVA GAMYBA

AIVA GAMYBA programa skirta įmonėms, kurios gamina ne-standartinius gaminius, pritaikomus pagal klientų individualius poreikius, bei projektinius gaminius.

Mūsų programa automatizuoja: Aktyvaus darbo su klientais, Užsakymų priėmimo ir kainos paskaičiavimo, Gamybos planavimo, Tiekimo valdymo, Gamybos operacijų valdymo, Medžiagų ir  pusgaminių apskaitos, Praėjimo kontrolės, Darbo laiko apskaitos, Buhalterinės apskaitos ir kitus procesus. Plačiau

 

 

  AIVA STATYBA

AIVA STATYBA skirta projektų valdymui ir apskaitai. Automatizuoja projekto Ganto grafiko sudarymą, kainų apklausos ir tiekimo valdymo, darbų paskirstymo ir apskaitos, įrankių ir mechanizmų planavimo bei apskaitos ir kitus procesus. Plačiau

 

  AIVA PREKYBA

AIVA Prekyba programa skirta didmeninės ir mažmeninės prekybos valdymo procesų automatizavimui: Aktyvaus darbo su klientais, Komercinių pasiūlymų ruošimo, Tiekimo valdymo, Sandėlių apskaitos, E-komercijos ir kitus procesus.

Plačiau

 

 AIVA PASLAUGOS

AIVA PASLAUGOS programa skirta įvairų paslaugų įmonių-Autoservisų, Statinių priežiūros, Reklamos ir pan. valdymo procesų automatizavimui. Programa automatizuoja klientų užsakymų kalendorinio planavimo, darbų sąmatų sudarymo, darbų vykdymo valdymo ir kitus procesus.

 Plačiau

 

 

PATVIRTINTA:
KŪB AIVA SISTEMA
Gen direktoriaus Roberto Šertvyčio
2018-05-23 d. įsakymu.


Privatumo politika


1. Bendrosios nuostatos


1.1.KŪB AIVA sistema" (toliau - "Bendrovė") gerbia visų savo klientų,  įskaitant Bendrovės svetainės https://www.aiva.lt/  lankytojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės klientų (įskaitant Svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat kitomis ryšio priemonėmis užsisakydami ir naudodamiesi   Bendrovės siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis,  Jūs sutinkate su šiomis  Privatumo politikos nuostatomis. Su privatumo politika bet kuriuo metu  susipažinti Svetainėje.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ,reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijos- Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  nurodymų.

Kokios sąvokos naudojamos?

2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį,  kuria remiantis galima nustatyti jo tapatybę  tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal vardą ir 2. pavardę, asmens identifikavimo numerį, elektroninio pašto adresą.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija,  kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.5. Duomenų valdytojas – KŪB AIVA sistema pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas registruota adresu Aguonų 6 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.6. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.7. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims  paslaugas bei teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas


KŪB AIVA SISTEMA vadovaujasi  šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
3.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais veiksmais , duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai , klientų pageidavimu duomenys atnaujinami ir saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė, visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Bendrovėje vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apimanti personalo, informacijos, vidaus tinklų, techninių įrenginių apsaugą, naudojama programinė įranga atnaujinama, aprūpinta ugniasienėmis ir antivirusinėmis programomis, vykdomas informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų teisių ribojimas ir kontrolė.
3.2. Bendrovė siūlo savo sukurtus produktus ir paslaugas (pvz. autorinę programų priežiūrą). Duomenys kurie renkami apie asmenis priklauso nuo jų  užsakomų ar naudojamų produktų bei to, kokią informaciją jie pateikia Bendrovei užsakydami  produktus ar paslaugas, registruodamiesi ir (arba) siųsdami užklausas apie mūsų teikiamas paslaugas interneto Svetainėje, elektroniniu  paštu, skambindami įmonės kontaktiniais telefonais. Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė,  adresas, el. pašto adresas, telefono nr., IP adresas  renkami produktų pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymui ir vykdymui, Jūsų  užsakytų paslaugų  apdorojimui ir vykdymui, gedimų  nustatymui  bei šalinimui, problemų   susijusių  su Jūsų užsakytų paslaugų teikimu sprendimui,  priminimų siuntimui, finansinių  dokumentų  PVM sąskaitų - faktūrų, sąskaitų  išankstiniam apmokėjimui, su užsakymais susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, priminimų apie paslaugų apmokėjimus siuntimui, skolų išieškojimui, skundų bei pretenzijų dėl paslaugų teikimo nagrinėjimui ir sprendimui, Jūsų atsiliepimų apie teikiamus produktus priėmimui, įvairių techninių pranešimų,  atnaujinimų siuntimui bei  kitų  sutartinių  įsipareigojimų vykdymui.


4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims


Bendrovė  turi teisę perduoti Jūsų duomenis trečiosioms šalims- duomenų tvarkytojams, kurios teikia mums paslaugas, atlieka darbus - serverių, kompiuterių priežiūrą bendrovės vardu, programų autorinę priežiūrą. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti duomenis tik tiek, kiek numatyta sutartinių įsipareigojimų įvykdymui. Sudarytos sutartys su  serverių paslaugų teikėjais, kurie taiko duomenų apsaugos standartus, turi sertifikuotas duomenų  šifravimo sistemas, taiko technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones ir užtikrinama nuolatinį bei nepertraukiamą  jų veikimą, daro atsargines duomenų kopijas kurios  saugomos debesies serveryje.
Bendrovė  taip pat turi teikti  Jūsų duomenis atsakydami į teismo ar valstybės institucijų  prašymus ta apimtimi kuri būtina siekiant vykdyti galiojančius teisės aktus bei teismo nutartis.


5.Asmens duomenų  pakeitimas ir atnaujinimas


Klientai turi teisę bet kada keisti ar atnaujinti informaciją raštu arba kreipiantis telefonu internetinėje svetainėje arba sutartyje nurodytais kontaktais, reikalauti ištrinti duomenis.
Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.


6. Klientų teisės


6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą elektroniniu paštu robert@aiva.lt  arba gavę prašymą  paštu adresu Aguonų g. 6 Vilnius bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, jeigu  Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
Jūs taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/


7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?


7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi  Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.


8. Slapukų naudojimas


8.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei kad galėtume pateikti Jums visavertes paslaugas ir naudingus pasiūlymus, įrašome informaciją(slapukus. angl.coocies). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės lankytoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs turite teisę nesutikti kad būtų įrašoma ir naudojama informacija („slapukai“) Jūsų kompiuteryje, tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos Jums gali būti neprieinamos.


9. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos.


Bendrovė turi teisę iš dalies ar visiškai keisti privatumo sąlygas apie tai pranešant interneto svetainėje. Tolimesnis naudojimasis paslaugomis reiškia kad šių taisyklių laikymąsi, Visi nesutarimai sprendžiami derybų būdu.


Ši privatumo politika galioja nuo 2018 gegužės 24 dienos
Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:
KŪB Aiva sistema, įmonės kodas 120124533, adresas Aguonų g. 6, Vilnius,
tel. +370 5 212 3258 elektroniniu paštu  robert@aiva.lt

 

 

 

    Įmonė KŪB „AIVA SISTEMA“ informacinių technologijų srityje dirba jau nuo 1990 m. Pradėję nuo programinių paketų kūrimo elektros ir pašto ryšiams, vėliau išplėteme savo veiklą — gaminome ISO 9001 standarto  „TORNADO“ personalinius kompiuterius ir serverius, nuo 1993 m. pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti Interneto ryšio paslaugas.

    Nuo 2000 m. „AIVA SISTEMA“ projektuoja ir kuria verslo valdymo sistemas bei sėkmingai sprendžia net sudėtingiausius įmonių veiklos valdymo ir apskaitos uždavinius.

    Per dešimtmetį įmonė už savo sprendimus ne kartą buvo nominuota įvairiose informacinių technologijų parodose Lietuvoje ir užsienyje. „AIVA SISTEMA“ sukurtos programos sėkmingai veikia daugelyje įvairių šakų įmonių, savivaldybių, mokslo įstaigų ir kt.

 

Didžiausi realizuoti projektai:

 • Kompleksinės ERP/CRM tipo verslo valdymo sistemos „AIVA 9001“ pritaikymas baldų, durų, elektronikos,  medžio, metalo, namų statybos, plastmasės, gamybos ir prekybos, spaustuvėse, statinių priežiūros, stiklo, žaliuzių gamybos įmonėse.
 • Dokumentų ir skundų registravimo, kontrolės ir paieškos sistemos „AIVA DOKUMENTAI“ įdiegimas biudžetinėse organizacijose.
 • Subrangovų kainų apklausų internetu pirkimų valdymo programa „AIVA VP“ — įdiegta AB „Panevėžio statybos trestas“.
 • Savivaldybės turto informacinė apskaitos sistema „SATIS“ — įdiegta savivaldybėse.
 • Pacientų elektroninės kortelės, registratūros, registracijos internetu ir paslaugų apskaitos programa „AIVA KLINIKA“ — įdiegta privačioje klinikoje „Elite Medicale“.
 • Klientų registracijos ir kontaktų valdymo programa „TORNADO WEB CRM“ — įdiegta UAB „ASERVIS“.
 • Dokumentų registracijos, vykdymo kontrolės, paieškos bei dokumentų ruošimo programa „TORNADO WEB DOKUMENTAI“.
 • Bankroto procedūrų valdymo, parduodamo turto apskaitos, skolų valdymo ir dokumentų valdymo programa „TORNADO WEB BST“.

 

Kiti realizuoti projektai:

 • Nekilnojamo turto informacinė internetinė apskaitos sistema. Užsakovas LR Krašto apsaugos ministerija.
 • Lietuvos pašto prenumeratos sistema. Užsakovas — Lietuvos RP ir ACP, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Respublikos leidiniai”, UAB „Šiaulių kraštas“, UAB „Valstiečių laikraštis“, UAB „Lietuvos Aidas“.
 • Respublikinių perlaidų bendras balansas, mokėjimo kontrolė bei duomenų surinkimas iš kasos aparatų.
 • Užsakovai — Lietuvos paštas, Lietuvos RP ir ACP.
 • Tarptautinės perlaidos, Baltijos šalių elektroninės perlaidos, užsakymų apskaita, apmokėjimo kontrolė, užsakymų vykdymo apskaita.
 • Prekių apskaita ir atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjaisįdiegta mūsų įmonėje ir daugelyje komercinių įmonių.
 • Atsiskaitymų už interneto paslaugas sistema. Užsakovas — UAB „AIVANETAS“.
 • Mokinių pažymių knygelė internete. Užsakovas — Vilniaus Ozo mokykla.
 • Sąvartyno atliekų apskaitos sistema. Užsakovas Šiaulių rajono atliekų tvarkymo centras.
 • Gamybos valdymo programa „AIVA GAMYBA“. Užsakovas — UAB „Mėlynuoji uoga“
 • Studentų paskolų išdavimo ir grąžinimo apskaitos sistema „PASKOLA“. Užsakovas — Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.
 • Mokslininkų subsidijų išdavimo apskaitos sistema. Užsakovas — Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.
 • Mokymo renginių registracijos ir apskaitos internetinė sistema. Užsakovas — Lietuvos valstybinis viešojo administravimo institutas.
 • Savivaldybės turto remonto valdymo programa. Užsakovas — Klaipėdos rajono savivaldybė.
 • Savivaldybės licenzijų prekybai išdavimo apskaitos programa. Užsakovas — Molėtų savivaldybė.

 

 

 

 

Mūsų misija- sukurti tokią verslo procesų valdymo programinę įrangą , kuri būtų lengvai adaptuojama įmonės specifikai, kompleksiškai apimtų įmonės visus valdymo procesus, maksimaliai panaudotų interneto galimybes ir padėtų  mūsų klientams optimaliai organizuoti savo darbą bei pasiekti geriausių veiklos rezultatų. 

AIVA SISTEMA, KŪB

Aguonų g. 6, Vilnius
LT-03213

Tel. 8 (5) 212 32 58
Faks. 8 (5) 212 78 25

Įmonės kodas 120124533
PVM kodas 201245314


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalinis direktorius

dr. Robertas Šertvytis
Tel. +370 698 02 977
El. p.
robert@aiva.lt

 

Gen. direktoriaus pavaduotoja

 

Regina Skrockienė

Tel. 8 (5) 212 32 58

El. p. regina@aiva.lt

 

 

 

 

 

Projektavimo skyriaus vadovė

 Jelena

Tel. 8 (5) 212 32 58

 

jelena@aiva.lt 

 

 

Vadybininkė

 

Rita

Tel. 8 (5) 212 32 58

El. p. rita@aiva.lt 

 

 

 

 

 

 

 AIVA STATYBA programos projektų vadovas

Gintaras Stankevičius

Tel. 8 605 53735

gintaras@aiva.lt

 

 Produkto Inovacija ir Strategija

Kristina Vega

kristinavega@aiva.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei pageidaujate mūsų programų demonstaracinių versijų, prašome užpildyti šią anketą.

 

<script src="https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js" async defer type="text/javascript"></script>

Kviečiame bendradarbiauti bendriems projektams vystyti:

 • Kompiuterių serviso įmones,-pasiūlyti kompleksiškai kartu su įrangos sprendimais verslo procesų valdymo sistemą AIVA 9001
 • Interneto svetainių kūrėjus,-vykdyti bendrus projektus: e-komercijos sistema kartu su verslo procesų valdymo sistema AIVA 9001
 • Verslo konsultacines firmas, kartu rasti sprendimus kaip optimizuoti verslo procesus panaudojant verslo procesų valdymo sistemą AIVA 9001
 • Programavimo firmas,- kurti bendrus projektus integruojant AIVA 9001 platformą ir Jūsų sukurtas programas
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymo įmones,- nemokamai naudotis AIVA 9001 buhalterinės apskaitos programa ir skatinti savo klientus ja naudotis
 • Kvalifikacijos kėlimo mokymo įmones,- bendrai organizuoti verslo įmonių mokymus kaip optimizuoti įmonės verslo valdymo procesus panaudojant AIVA 9001 programos galimybes.
 • Marketingo ir tarpininkavimo įmones,- tarpininkauti ieškant naujų klientų AIVA 9001 verslo procesų valdymo programai,

Mes siekiame abipusiai naudingo, lygiateisiško bendradarbiavimo.

 Jei Jus sudomino mūsų pasiūlymas kviečiame susitikti , detaliau supažindinti su mūsų programomis bei aptarti bendradarbiavimo galimybes.

 Jei norėtumėte daugiau medžiagos apie mūsų programas, prašau parašykite adresu robert@aiva.lt ar skambinkite telefonu (8 5) 212 32 58 dr. Robertui Šertvyčiui

 

 

KŪB "AIVA SISTEMA" įkurta 1990 metais. Nuo pat įkūrimo pagrindinė firmos veikla buvo programavimas ir automatizuotų sistemų kūrimas bei diegimas.

1991 m. pirmieji šalyje pradėjome teikti komercines paslaugas-pradžioje tik elektroninio pašto, o 1994 m. visas INTERNET paslaugas.

1991-1999 metais sukurtos buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo, periodinių leidinių prenumeratos, piniginių perlaidų kontrolės ir kitos programos, kurios įdiegtos VĮ Lietuvos pašte ir daugelyje kitų įmonių ir organizacijų.

1995 metais programavimo ir Interneto paslaugų teikimo veikla buvo išskirta į atskirą dukterinę įmonę "Kompiuterinės technologijos".

1992 m. pradėjome atstovauti olandų firmą "G&B Computers" ir tiekti į Lietuvą TORNADO markės kompiuterius bei faksus - modemus. 1993 m., pagal susitarimą su G&B Computers, patys pradėjome  surinkti TORNADO kompiuterius Lietuvoje. 1998 m. sertifikavome kompiuterių gamybą ir TORNADO kompiuterius Lietuvoje.

1995-1996 m. įkūrėme firmos filialus Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, bei kompiuterių parduotuvę - saloną Vilniuje. 1998 m. įsigijome savo patalpas ir į jas persikėlėme Vilniuje ir Šiauliuose, 1997 m. - Kaune.

2000 metais Intel korporacija mums suteikė "Intel Premier Provider" (Intel sprendimų teikėjo tinklų ir serverių srityje) vardą. Tokį statusą tuo metu turėjo tik trys Lietuvos firmos. Šis vardas suteikiamas firmoms, kurios išsiuntė į INTEL apmokymus savo specialistus ir kurie po to išlaikė INTEL organizuojamus egzaminus.

2000 metais sertifikavome kompiuterių gamybą, pardavimą ir aptarnavimą pagal ISO 9001 tarptautinį kokybės sertifikatą.

2000 metais įkūrėme specializuotą firmą kompiuterių gamybai - UAB "Jungtinė kompiuterių gamykla". Šios firmos akcininkais tapo dar devynios gerai žinomos Lietuvos kompiuterių ir telekomunikacinių paslaugų įmonės. UAB "Jungtinė kompiuterių gamykla" gamino savo akcininkams TORNADO ir EXPERT markės kompiuterius.

2000 metais iš AIVA SISTEMA filialo Šiauliuose ir "Kompiuterinių technologijų" filialo Šiauliuose įkūrėme UAB "Šiaulių AIVA SISTEMA", kuri apjungė abiejų filialų veiklą Šiauliuose ir Šiaulių regione.

2001 metais AIVA SISTEMA sudėtyje įkūrėme naują padalinį "Kompiuterių serviso ir tinklų centrą".

2002 metais iš Programavimo firmos "Kompiuterinės technologijos išskyrėme Interneto AIVA TINKLĄ ir su internetu susijusią veiklą į atskirą įmonę UAB "AIVANETAS".

2003 metais sukūrėme naujos interneto technologijos pagrindu  e-komercijos ir CRM programos AIVA 9001 pirmąją versiją ir pradėjome ją platinti komercinėms ir gamybinėms įmonėms.

2004 metais sukūrėme turinio valdymo sistemą AIVAWEB ( www.aivaweb.com) , skirta savarankiškam interneto svetainės sukūrimui ir turinio valdymo sistema AIVA TVS, skirta originalių svetainių kūrimui

2005 metais Lietuvos valstybiniame mokslo studijų fonde įdiegėme antrą, patobulintą paskolų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams išdavimo ir apskaitos programą Paskola 2, kuria naudojasi visos Lietuvos aukštosios mokyklos.

Sukūrėme originalią pagal savo technologiją ir galimybes Savivaldybių automatizuotą viso turto informacinę sistemą SATIS, veikiančia "debesų technologijos" pagrindu ir įdiegėme eilėje Lietuvos savivaldybių.

2006 metais pardavėme Interneto ryšio veiklą UAB VIGINTA ir susikoncentravome ties programų ir interneto svetainių kūrimu bei diegimu.

2007 metais sukūrėme ir įdiegėme eilėje valstybinių organizacijų, savivaldybių, ministerijų departamentų dokumentų valdymo sistemą "AIVA Dokumentai"

2008 metais realizavome tiekimo ir prekių apskaitos modulius AIVA 9001 programoje

2009 metais realizavome ir įdiegėme Panevėžio statybos treste Internetinę paraiškų medžiagoms  iš objektų surinkimo ir tiekėjų kainų apklausų programą AIVAweb VP, o metais vėliau,- Subrangovų kainų apklausų programą AIVAweb Subrangovai, veikiančia analogiškai kaip ir tiekėjų kainų apklausų programa, tik duomenys apklausai imami iš importuojamų projektų sąmatų.

2010 metais realizavome ir įdiegėme AIVA 9001 darbų ir paslaugų valdymo modulį

2011 metais realizavome AIVA 9001 gamybos valdymo modulį .

Sukūrėme  ir įdiegėme širdies klinikoje Elite Medicale pacientų registracijos ir planavimo sistemą TORNADO Medicina.

Sukūrėme specializuota bankrutuojančių įmonių valdymo sistema AIVAweb BST.

2012 metais realizavome ir įdiegėme AIVA 9001 buhalterinės apskaitos modulį

Realizavome ir įdiegėme įmonėje "Baltic continent" buitinės technikos serviso valdymo sistemą AIVAweb 9001 Servisas.

2013 metais realizavome AIVA 9001 dokumentų valdymo modulį.

Patobulinome AIVA 9001 gamybos modulį jame įdiegę brūkšninių kodų technologiją, liečiamo ekrano technologiją gamybinių operacijų valdymui, realizavome gamybos planavimo modulį, kuris suplanuoja gamybą ir parodo gamybos kalendorinį planą Ganto diagramos pavidalų, toliau tobulinome buhalterinės apskaitos modulį.

Įdiegėme mažmeninės prekybos baldais AIVA 9001 valdymo sistemą UAB "Gintaro baldai" 46 parduotuvėse.

Sukūrėme ir įdiegėme "debesų" technologijos pagrindu dokumentų valdymo sistemą "Tornado Dokumentai"  miškų institutui.

Realizavome pilotinę AIVA 9001 versiją statybinėms įmonėms, kurioje buvo sukurti originalus sąmatų importo, konkursų ir sutarčių valdymo,  statybinių projektų planavimo, paraiškų medžiagoms ir mechanizmams  iš objektų surinkimo, tiekėjų ir subrangovų kainų apklausų, užsakymų pirkimams valdymo, darbininkų tabelių pagal projektus vedimo, projektų įvykdymo apskaitos moduliai.

2014-2015 metais toliau vystėme ir tobulinome AIVA 9001 programa. Papildėme gamybos ir planavimo funkcijas, ir pabaigėme AIVA GAMYBA programos versiją.

2016-2017 metais pabaigėme kurti AIVA 9001 programos statybinėms įmonėms versiją AIVA STATYBA. Sukūrėme praėjimo kontrolės bei įrankių apskaitos panaudojant RFID technologiją posistemes.

2018 metais laimėjome finansavimą iš Europos sąjungos fondų pagal priemonę "Intelektas" projektui "Sumani nestandartinių produktų gamybos verslo valdymo procesų automatizavimo sistema (AIVA INDUSTRY 4.0 )”

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt